Thông báo : Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng 20/8/2023
Đăng ký ngay

La Trobe Blog

Final Exam Timetable for Foundation, Diploma and Bachelor Programs

Chưa phân loại

Final Exam Timetable for Foundation, Diploma and Bachelor Programs

The final exam timetable is now available via this link: Lich thi cuoi ky_ky 1.2018

Please also check out the exam rules, allowable materials and special consideration notes: Allowable Materials Exam rules SPECIAL CONSIDERATION PROCESS